Հանրային հաշվետվություն

ԾԱՂԿՈՒՆՔ ԲԱՑ ԴՊՐՈՑ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ  2016

 ,,_01_,,  __01_,,  __2016__,, Թ-ԻՑ    ՄԻՆՉԵՎ    ,31,,__12_,, _2016_,,Թ -Ը  

ԸՆԿԱԾ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԾԱԽՍԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ     ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ  

 

Հոդվածի

անվանումը

 

 

Հոդվածը

Հաստատված նախահաշվով նախատես-

ված գումարը

/հազ. դրամ/

Փաստացի կատարված ծախսերը

/հազ. դրամ/

 

Տարբե-րություն

 

 

Ծանոթություն

1 2 3 4 5 6=4-5 7
1. Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

 

411100 33600.0 32487.4 112.6  
2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 421200 1000.0 767.3 232.7 Ներառված չէ դեկտեմբեր ամսվա փաստացի ծախսը
3. Ջեռուցման ծախսեր / լոկալ ջեռուցում / 421200 4398.5 2576.2 1822.3 Ներառված չէ դեկտեմբեր ամսվա փաստացի ծախսը
4. Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն 426100 60.0 61.3 -1.3  
5. Ինտերնետի և այլ տեսակի կապի վարճավճարներ 426100 164.3 159.8 4.5  
6. Կոմունալ համակարգի սպասարկման,անվտանգության ծառայություններ և նման այլ վճարներ 426100 222.0 172.3 49.7

 

 

Ներտնային-45.5, Դեռատիզացիա-15.0  Տեխ.անվտանգութ-81.8 Հրշեջ կամ,ընկ.-30.0
7. Տնտեսական ապրանքների և նյութերի ձեռք բերման ծախսեր 511300 35.0 92.9 -57.9  
8. Գրասենյակայնի ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր 423400 88.0 28.2 59.8  
9. Այլ արագամաշ առարկաների ձեռքբերման ծախսեր 424100 23.0 22.5 0.5  
10. Այլ ծախսեր/ անապահով երեխաների դասագրքերի ֆոնդ / 424100 44.6   44.6  
  Այլ ծախսեր     175.0 -175.0 Ֆինանսավորվել է Ծաղկունքի համայնքապետարանի կողմից
  Ընդամենը   39635.4 36542.9 3092.5  
               

 

Տնօրեն՝/ Ա.Հովհաննիսյան /

Գլխ.հաշվապահ՝ / Գ.Պողոսյան/

                          úñÇݳϻÉÇ Ó¨ Ð-2
  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ            
ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ             
01.01.2017թ.– 30.06.2017թ.. ժամանակահատվածի համար            
       
         
         
1. Հիմնարկի անվանումը __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման                     
2. Փոստային հասցեն ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք          Բաժին N         09          
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը              Խումբ N      02          
    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման          Դաս N      02          
4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  9. Ծրագրի կոդը                       
                             
    մարմնի անվանումը  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ծրագրի անվանումը ____ Միջնակարգ       02          
5.  Ծախսերի  ֆինանսավորման  աղբյուրի  կոդը`  (ՀՀ պետական  բյուջե՝ 1, համայնքի  բյուջե՝ 2) 11.Պետական  կառավարման  վերադաս մարմնի կամ տեղական  ինքնակառավարման                  
      մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման                  
      12. Չափի միավորը՝ հազար դրամ                    
  îáÕÇ       NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի  Տարեսկզբին հաստատված տարեկան նախահաշիվ Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում     Տարեկան ճշտված նախահաշիվ Ֆինանսավորում  Դրամարկղային ծախս Փաստացի ծախս Վճարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)   Դրամարկղի մնացորդ
  անվանումները NN   ՀՀ օրենք  (համայնքի ավագանու որոշում) ՀՀ կառավ. կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում) Վերադասի կողմից          Ընդամենը Որոնցից՝30 օրից անց պարտքեր  
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը=Դ+Ե+Զ+Է Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ ԺԴ
  1100000   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ՝                                                                                                                                     x 8220,5       8220,5 3370,4 3370,4 3370,4      
    այդ թվում՝                        
  1123000 2,3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում                        
  1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900                      
    Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ 423900*                      
  1140000 4.Սուբսիդիաներ x                      
  1141000 -Սուպսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451100 8220,5       8220,0 3370,4 3370,4 3370,4      
  1142000 -Սուպսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451200                      
  1143000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 452100                      
  1144000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին 452200                      
  1000000 Ընդամենը ծախսեր (տող1100000+ տող4000000)   8220,5       8220,5 3370,4 3370,4 3370,4             
1. Հիմնարկի անվանումը __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման                     
2. Փոստային հասցեն ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք      Բաժին N       09                
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը          Խումբ N    01                
    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման      Դաս N    02                
4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  9. Ծրագրի կոդը                       
                             
    մարմնի անվանումը  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ծրագրի անվանումը ____ Տարրական 01                
5.  Ծախսերի  ֆինանսավորման  աղբյուրի  կոդը`  (ՀՀ պետական  բյուջե՝ 1, համայնքի  բյուջե՝ 2) 11.Պետական  կառավարման  վերադաս մարմնի կամ տեղական  ինքնակառավարման                  
      մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման                  
      12. Չափի միավորը՝ հազար դրամ                    
  Տողի       NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի    Տարեսկզբին հաստատված տարեկան նախահաշիվ Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում     Տարեկան ճշտված նախահաշիվ Ֆինանսավորում  Դրամարկղային ծախս Փաստացի ծախս Վճարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)   Դրամարկղի մնացորդ
    անվանումները NN   ՀՀ օրենք  (համայնքի ավագանու որոշում) ՀՀ կառավ. կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում) Վերադասի կողմից          Ընդամենը Որոնցից՝30 օրից անց պարտքեր  
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը=Դ+Ե+Զ+Է Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ ԺԴ
  1100000   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ՝                                                                                                                                     x 12917,6       12917,6 5296,2 5296,2 5296,2      
    այդ թվում՝                        
  1123000 2,3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում                        
  1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900                      
    Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ 423900*                      
  1140000 4.Սուբսիդիաներ x                      
  1141000 -Սուպսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451100 12917,6       12917,6 5296,2 5296,2 5296,2      
  1142000 -Սուպսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451200                      
  1143000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 452100                      
  1144000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին 452200                      
  1000000 Ընդամենը ծախսեր (տող1100000+ տող4000000)   12917,6       12917,6 5296,2 5296,2 5296,2      
                             
1. Հիմնարկի անվանումը __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման                     
2. Փոստային հասցեն ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք          Բաժին N     09              
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը              Խումբ N  02              
    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման          Դաս N  01              
4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  9. Ծրագրի կոդը                       
    մարմնի անվանումը  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ծրագրի անվանումը ____ Հիմնական   02              
5.  Ծախսերի  ֆինանսավորման  աղբյուրի  կոդը`  (ՀՀ պետական  բյուջե՝ 1, համայնքի  բյուջե՝ 2) 11.Պետական  կառավարման  վերադաս մարմնի կամ տեղական  ինքնակառավարման                  
      մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման                  
      12. Չափի միավորը՝ հազար դրամ                    
  Տողի       NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի    Տարեսկզբին հաստատված տարեկան նախահաշիվ Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում     Տարեկան ճշտված նախահաշիվ Ֆինանսավորում  Դրամարկղային ծախս Փաստացի ծախս Վճարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)   Դրամարկղի մնացորդ
    անվանումները NN   ՀՀ օրենք  (համայնքի ավագանու որոշում) ՀՀ կառավ. կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում) Վերադասի կողմից          Ընդամենը Որոնցից՝30 օրից անց պարտքեր  
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը=Դ+Ե+Զ+Է Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ ԺԴ
  1100000   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ՝                                                                                                                                     x 16876,2       16876,2 6919,2 6919,2 6919,2      
    այդ թվում՝                        
  1123000 2,3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում                        
  1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900                      
    Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ 423900*                      
  1140000 4.Սուբսիդիաներ x                      
  1141000 -Սուպսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451100 16876,2       16876,2 6919,2 6919,2 6919,2      
  1142000 -Սուպսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451200                      
  1143000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 452100                      
  1144000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին 452200                      
  1000000 Ընդամենը ծախսեր (տող1100000+ տող4000000)   16876,2       16876,2 6919,2 6919,2 6919,2      
                             

 

 

Տնօրեն՝/ Ա.Հովհաննիսյան /

Գլխ.հաշվապահ՝ / Գ.Պողոսյան/

 

    Հավելված N 1    
    ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի —-                                                                                                                                                                                                                                                                                   թիվ —հրամանի    
         
  Հաստատում եմ՝       
  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի       
  ղեկավար—————————–      
    <<15 >> Նոյեմբեր 2017 թ    
         
  ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ      
  <<Ծաղկունք բաց դպրոց>> հիմնադրամի      
  2018    թվականի եկամուտների և ծախսերի      
         
Հ/Հ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳՈՒՄԱՐԸ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /ՀԱԶ.ԴՐԱՄ/    
   
I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը տարեսկզբին 1500,0    
         
II ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, այդ թվում 37000,0    
1 Ընդհանուր <<Հանրակրթական ուսուցում>> 37000,0    
2 Դրամաշնորհ կամ նվիրատվություն      
3 Վարձավճարներ      
4 Այլ ձեռնարկատիրական գործունեությունից      
5 Այլ եկամուտներ      
         
III ԾԱԽՍԵՐ ,այդ թվում 38500,0    
  Ընթացիկ ծախսեր,այդ թվում      
1 Ընդհանուր <<Հանրակրթական ուսուցում>>ծրագրի գծով.այդ թվում 38500,0    
1,1 Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ 33200,0    
1,2 Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 750,0    
1,3 Ջեռուցման ծախսեր / լոկալ ջեռուցում / 3800,0    
1,4 Ջրմուղ կոյուղուց օգտվելու վարձավճար      
1,5 Աղբահանության ծառայության վարձավճար      
1,6 Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն 60,0    
1,7 Ինտերնետի և այլ տեսակի կապի վարճավճարներ 234,0    
1,8 Կոմունալ համակարգի սպասարկման,անվտանգության ծառայություններ և նման այլ վճարներ 160,0    
1,9 Տնտեսական ապրանքների և նյութերի ձեռք բերման ծախսեր 50,0    
1,10 Գրասենյակայնի ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր 65,0    
1,11 Այլ արագամաշ առարկաների ձեռքբերման ծախսեր      
1,12 Սննդի ձեռքբերման ծախսեր      
1,13 Տրանսպորտային ծախսեր      
1,14 Գործուղման ծախսեր      
1,15 Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր      
1,16 Փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքբերման ծախսեր      
1,17 Այլ ծախսեր այդ թվում  181,0    
   անապահով երեխաների դասագրքերի ֆոնդ  43,0    
  այլ ծախսեր 138,0    
2 Ընդամենը<<——–>> ծրագրի գծով.այդ թվում      
2,1 Կապիտալ բնույթի ծախսեր,այդ թվում      
2,2 Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր      
2,3 Հիմնական միջոցների ձեռք բերում      
2,4 Այլ կապիտալ բնույթի ծախսեր      
         
3 Ընդամենը<<—————–>> ծրագրի գծով.այդ թվում       
3,1        
3,2        
3,3        
3,4        
         
4 Ընդամենը<<—————->> դրամաշնորհի կամ նվիրատվության գծով.այդ թվում      
4,1        
4,2        
4,3        
4,4        
         
IV Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը տարեվերջին 0,0    
         
         
         
         
  Խորհրդի նախագահ ՝                                    Ն.Սաղաթելյան      
         
  Տնօրեն՝                                                   Ա.Հովհաննիսյան      
         
  Գլխավոր հաշվապահ՝                            Գ.Պողոսյան             

 

 

                             
вÞìºîìàôÂÚàôÜ úñÇݳϻÉÇ Ó¨ Ð-2  
  ÐÆØܲðÎÆ Î²î²ð²Ì ´Úàôæºî²ÚÆÜ Ì²ÊêºðÆ ºì ´Úàôæºî²ÚÆÜ ä²ðîøºðÆ Ø²êÆÜ   
  01.01.2017Ã.– 30.09.2017Ã.. ųٳݳϳѳïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ  
                               
1. ÐÇÙݳñÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ           8. ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·áñͳé³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý         
2. öáëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք                    ´³ÅÇÝ N       09  
3. ÐÇÙݳñÏÇ ï»Õ³µ³ßËٳݠ Ù³ñ½Ç  ¨  ѳٳÛÝùÇ Ïá¹Á                        ÊáõÙµ N      02  
    Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ  ͳËë»ñÇ  ï³ñ³Íù³ÛÇÝ  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý                    ¸³ë N      02  
4.ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñٳݠ         9. Ìñ³·ñÇ Ïá¹Á             
                               
    Ù³ñÙÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության           10. Ìñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ____ Միջնակարգ     02  
5.  ̳Ëë»ñÇ  ýÇݳÝë³íáñٳݠ ³ÕµÛáõñÇ  Ïá¹Á`  (ÐÐ å»ï³Ï³Ý  µÛáõ绪 1, ѳٳÛÝùÇ  µÛáõ绪 2)       11.ä»ï³Ï³Ý  ϳé³í³ñٳݠ í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý  ÇÝùݳϳé³í³ñٳݠ     
                Ù³ñÙÝÇ Ïá¹Á Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý      
                12. â³÷Ç ÙdzíáñÁª ѳ½³ñ ¹ñ³Ù          
                                 
                               
                               
  îáÕÇ       NN ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï³ññ»ñÇ  î³ñ»ëϽµÇÝ Ñ³ëï³ïí³Í ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßÇí öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßíáõÙ î³ñ»Ï³Ý ×ßïí³Í ݳ˳ѳßÇí üÇݳÝë³íáñáõÙ  ¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³Ëë ö³ëï³óÇ Í³Ëë ì׳ñÙ³Ý »Ýóϳ, ë³Ï³ÛÝ ãÇñ³Ï³Ý³óí³Í í׳ñáõÙÝ»ñ (å³ñïù»ñ) ¸ñ³Ù³ñÏÕÇ Ùݳóáñ¹  
  ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ NN ÐÐ ûñ»Ýù  (ѳٳÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ áñáßáõÙ) ÐРϳé³í. ÏáÕÙÇó (ѳٳÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙ) ì»ñ³¹³ëÇ ÏáÕÙÇó  Àݹ³Ù»ÝÁ àñáÝóÇóª30 ûñÇó ³Ýó å³ñïù»ñ  
  ² ´ ¸ º ¼ ¾ À=¸+º+¼+¾ Â Ä Ä² Ä´ Ķ ĸ  
  1100000   ÀܲòÆΠ ̲Êêºðª                                                                                                                                     x 8220,5       8220,5 5310,4 5310,4 5310,4        
    այդ թվում՝                          
  1123000 2,3 ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ                          
  1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900                        
    ÀݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³Ñ»ëï³íáñí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 423900*                        
  1140000 4.êáõµëǹdzݻñ x                        
  1141000 -êáõåëǹdzݻñ áã-ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451100 8220,5       8220,5 5310,4 5310,4 5310,4        
  1142000 -êáõåëǹdzݻñ ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451200                        
  1143000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý áã ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452100                        
  1144000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452200                        
  1000000 Àݹ³Ù»ÝÁ ͳËë»ñ (ïáÕ1100000+ ïáÕ4000000)   8220,5       8220,5 5310,4 5310,4 5310,4        
                               
    02  Հոկտեմբեր  2017    Ã.                          
                               
                               
                               
    ²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ   ______________________________________________   ²Ý³ÑÇï ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý          
        (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)       (².Ð.².)          
  Î.î.                            
    ºñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ   _____________________________________________   ¶³Û³Ý» äáÕáëÛ³Ý          
        (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)       (².Ð.².)          

 

Հավելված N 1
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի —- թիվ —հրամանի

Հաստատում եմ՝
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի
ղեկավար—————————–
<<15 >> Նոյեմբեր 2017 թ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
<<Ծաղկունք բաց դպրոց>> հիմնադրամի
2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի

Հ/Հ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳՈՒՄԱՐԸ /ՀԱԶ.ԴՐԱՄ/

I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը տարեսկզբին 1500,0

II ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, այդ թվում 37000,0
1 Ընդհանուր <<Հանրակրթական ուսուցում>> 37000,0
2 Դրամաշնորհ կամ նվիրատվություն
3 Վարձավճարներ
4 Այլ ձեռնարկատիրական գործունեությունից
5 Այլ եկամուտներ

III ԾԱԽՍԵՐ ,այդ թվում 38500,0
Ընթացիկ ծախսեր,այդ թվում
1 Ընդհանուր <<Հանրակրթական ուսուցում>>ծրագրի գծով.այդ թվում 38500,0
1,1 Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ 33200,0
1,2 Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 750,0
1,3 Ջեռուցման ծախսեր / լոկալ ջեռուցում / 3800,0
1,4 Ջրմուղ կոյուղուց օգտվելու վարձավճար
1,5 Աղբահանության ծառայության վարձավճար
1,6 Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն 60,0
1,7 Ինտերնետի և այլ տեսակի կապի վարճավճարներ 234,0
1,8 Կոմունալ համակարգի սպասարկման,անվտանգության ծառայություններ և նման այլ վճարներ 160,0
1,9 Տնտեսական ապրանքների և նյութերի ձեռք բերման ծախսեր 50,0
1,10 Գրասենյակայնի ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր 65,0
1,11 Այլ արագամաշ առարկաների ձեռքբերման ծախսեր
1,12 Սննդի ձեռքբերման ծախսեր
1,13 Տրանսպորտային ծախսեր
1,14 Գործուղման ծախսեր
1,15 Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր
1,16 Փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքբերման ծախսեր
1,17 Այլ ծախսեր այդ թվում 181,0
անապահով երեխաների դասագրքերի ֆոնդ 43,0
այլ ծախսեր 138,0
2 Ընդամենը<<-------->> ծրագրի գծով.այդ թվում
2,1 Կապիտալ բնույթի ծախսեր,այդ թվում
2,2 Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր
2,3 Հիմնական միջոցների ձեռք բերում
2,4 Այլ կապիտալ բնույթի ծախսեր

3 Ընդամենը<<----------------->> ծրագրի գծով.այդ թվում
3,1
3,2
3,3
3,4

4 Ընդամենը<<---------------->> դրամաշնորհի կամ նվիրատվության գծով.այդ թվում
4,1
4,2
4,3
4,4

IV Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը տարեվերջին 0,0

Խորհրդի նախագահ ՝ Ն.Սաղաթելյան

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Գ.Պողոսյան

вÞìºîìàôÂÚàôÜ úñÇݳϻÉÇ Ó¨ Ð-2
ÐÆØܲðÎÆ Î²î²ð²Ì ´Úàôæºî²ÚÆÜ Ì²ÊêºðÆ ºì ´Úàôæºî²ÚÆÜ ä²ðîøºðÆ Ø²êÆÜ
01.01.2017Ã.– 31,12.2017Ã.. ųٳݳϳѳïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ

1. ÐÇÙݳñÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·áñͳé³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
2. öáëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք ´³ÅÇÝ N 09
3. ÐÇÙݳñÏÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ù³ñ½Ç ¨ ѳٳÛÝùÇ Ïá¹Á ÊáõÙµ N 02
Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¸³ë N 02
4.ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý 9. Ìñ³·ñÇ Ïá¹Á

Ù³ñÙÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ìñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ____ Միջնակարգ 02
5. ̳Ëë»ñÇ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ïá¹Á` (ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõ绪 1, ѳٳÛÝùÇ µÛáõ绪 2) 11.ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÝÇ Ïá¹Á Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
12. â³÷Ç ÙdzíáñÁª ѳ½³ñ ¹ñ³Ù

îáÕÇ NN ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï³ññ»ñÇ î³ñ»ëϽµÇÝ Ñ³ëï³ïí³Í ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßÇí öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßíáõÙ î³ñ»Ï³Ý ×ßïí³Í ݳ˳ѳßÇí üÇݳÝë³íáñáõÙ ¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³Ëë ö³ëï³óÇ Í³Ëë ì׳ñÙ³Ý »Ýóϳ, ë³Ï³ÛÝ ãÇñ³Ï³Ý³óí³Í í׳ñáõÙÝ»ñ (å³ñïù»ñ) ¸ñ³Ù³ñÏÕÇ Ùݳóáñ¹
³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ NN ÐÐ ûñ»Ýù (ѳٳÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ áñáßáõÙ) ÐРϳé³í. ÏáÕÙÇó (ѳٳÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙ) ì»ñ³¹³ëÇ ÏáÕÙÇó Àݹ³Ù»ÝÁ àñáÝóÇóª30 ûñÇó ³Ýó å³ñïù»ñ
² ´ ¶ ¸ º ¼ ¾ À=¸+º+¼+¾ Â Ä Ä² Ä´ Ķ ĸ
1100000 ÀܲòÆΠ̲Êêºðª x 8220,5 +71,6 8292,1 8292,1 8292,1 8292,1
այդ թվում՝
1123000 2,3 ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ
1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900
ÀݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³Ñ»ëï³íáñí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 423900*
1140000 4.êáõµëǹdzݻñ x
1141000 -êáõåëǹdzݻñ áã-ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451100 8220,5 +71,6 8292,1 8292,1 8292,1 8292,1
1142000 -êáõåëǹdzݻñ ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451200
1143000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý áã ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452100
1144000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452200
1000000 Àݹ³Ù»ÝÁ ͳËë»ñ (ïáÕ1100000+ ïáÕ4000000) 8220,5 +71,6 8292,1 8292,1 8292,1 8292,1

8 Հունվար 2018 Ã.

²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ______________________________________________ ²Ý³ÑÇï ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý
(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ) (².Ð.².)
Î.î.
ºñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ _____________________________________________ ¶³Û³Ý» äáÕáëÛ³Ý
(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ) (².Ð.².)

вÞìºîìàôÂÚàôÜ úñÇݳϻÉÇ Ó¨ Ð-2
ÐÆØܲðÎÆ Î²î²ð²Ì ´Úàôæºî²ÚÆÜ Ì²ÊêºðÆ ºì ´Úàôæºî²ÚÆÜ ä²ðîøºðÆ Ø²êÆÜ
01.01.2017Ã.– 31,12.2017Ã.. ųٳݳϳѳïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ
1. ÐÇÙݳñÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·áñͳé³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
2. öáëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք ´³ÅÇÝ N 09
3. ÐÇÙݳñÏÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ù³ñ½Ç ¨ ѳٳÛÝùÇ Ïá¹Á ÊáõÙµ N 01
Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¸³ë N 02
4.ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý 9. Ìñ³·ñÇ Ïá¹Á

Ù³ñÙÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ìñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ____ î³ññ³Ï³Ý 01
5. ̳Ëë»ñÇ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ïá¹Á` (ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõ绪 1, ѳٳÛÝùÇ µÛáõ绪 2) 11.ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÝÇ Ïá¹Á Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
12. â³÷Ç ÙdzíáñÁª ѳ½³ñ ¹ñ³Ù
îáÕÇ NN ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï³ññ»ñÇ î³ñ»ëϽµÇÝ Ñ³ëï³ïí³Í ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßÇí öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßíáõÙ î³ñ»Ï³Ý ×ßïí³Í ݳ˳ѳßÇí üÇݳÝë³íáñáõÙ ¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³Ëë ö³ëï³óÇ Í³Ëë ì׳ñÙ³Ý »Ýóϳ, ë³Ï³ÛÝ ãÇñ³Ï³Ý³óí³Í í׳ñáõÙÝ»ñ (å³ñïù»ñ) ¸ñ³Ù³ñÏÕÇ Ùݳóáñ¹
³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ NN ÐÐ ûñ»Ýù (ѳٳÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ áñáßáõÙ) ÐРϳé³í. ÏáÕÙÇó (ѳٳÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙ) ì»ñ³¹³ëÇ ÏáÕÙÇó Àݹ³Ù»ÝÁ àñáÝóÇóª30 ûñÇó ³Ýó å³ñïù»ñ
² ´ ¶ ¸ º ¼ ¾ À=¸+º+¼+¾ Â Ä Ä² Ä´ Ķ ĸ
1100000 ÀܲòÆΠ̲Êêºðª x 12917,6 -153,3 12764,3 12764,3 12764,3 12764,3
այդ թվում՝
1123000 2,3 ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ
1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900
ÀݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³Ñ»ëï³íáñí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 423900*
1140000 4.êáõµëǹdzݻñ x
1141000 -êáõåëǹdzݻñ áã-ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451100 12917,6 -153,3 12764,3 12764,3 12764,3 12764,3
1142000 -êáõåëǹdzݻñ ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451200
1143000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý áã ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452100
1144000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452200
1000000 Àݹ³Ù»ÝÁ ͳËë»ñ (ïáÕ1100000+ ïáÕ4000000) 12917,6 -153,3 12764,3 12764,3 12764,3 12764,3

08 Հունվար 2018 Ã.

²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ______________________________________________ ²Ý³ÑÇï ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý
(ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ) (².Ð.².)
Î.î.
ºñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ _____________________________________________ ¶³Û³Ý» äáÕáëÛ³Ý

вÞìºîìàôÂÚàôÜ úñÇݳϻÉÇ Ó¨ Ð-2
ÐÆØܲðÎÆ Î²î²ð²Ì ´Úàôæºî²ÚÆÜ Ì²ÊêºðÆ ºì ´Úàôæºî²ÚÆÜ ä²ðîøºðÆ Ø²êÆÜ
01.01.2017Ã.– 31,12.2017Ã.ųٳݳϳѳïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ
1. ÐÇÙݳñÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·áñͳé³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
2. öáëï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք ´³ÅÇÝ N 09
3. ÐÇÙݳñÏÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ù³ñ½Ç ¨ ѳٳÛÝùÇ Ïá¹Á ÊáõÙµ N 02
Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¸³ë N 01
4.ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý 9. Ìñ³·ñÇ Ïá¹Á
Ù³ñÙÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ìñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ____ Հիմնական 02
5. ̳Ëë»ñÇ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ïá¹Á` (ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõ绪 1, ѳٳÛÝùÇ µÛáõ绪 2) 11.ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÝÇ Ïá¹Á Áëï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
12. â³÷Ç ÙdzíáñÁª ѳ½³ñ ¹ñ³Ù
îáÕÇ NN ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï³ññ»ñÇ î³ñ»ëϽµÇÝ Ñ³ëï³ïí³Í ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßÇí öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ»Ï³Ý ݳ˳ѳßíáõÙ î³ñ»Ï³Ý ×ßïí³Í ݳ˳ѳßÇí üÇݳÝë³íáñáõÙ ¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Í³Ëë ö³ëï³óÇ Í³Ëë ì׳ñÙ³Ý »Ýóϳ, ë³Ï³ÛÝ ãÇñ³Ï³Ý³óí³Í í׳ñáõÙÝ»ñ (å³ñïù»ñ) ¸ñ³Ù³ñÏÕÇ Ùݳóáñ¹
³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ NN ÐÐ ûñ»Ýù (ѳٳÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ áñáßáõÙ) ÐРϳé³í. ÏáÕÙÇó (ѳٳÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙ) ì»ñ³¹³ëÇ ÏáÕÙÇó Àݹ³Ù»ÝÁ àñáÝóÇóª30 ûñÇó ³Ýó å³ñïù»ñ
² ´ ¶ ¸ º ¼ ¾ À=¸+º+¼+¾ Â Ä Ä² Ä´ Ķ ĸ
1100000 ÀܲòÆΠ̲Êêºðª x 16876,2 -77,7 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5
այդ թվում՝
1123000 2,3 ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñáõÙ
1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900
ÀݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³Ñ»ëï³íáñí³Í ÙÇçáóÝ»ñ 423900*
1140000 4.êáõµëǹdzݻñ x
1141000 -êáõåëǹdzݻñ áã-ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451100 16876,2 -77,7 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5
1142000 -êáõåëǹdzݻñ ýÇݳÝë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 451200
1143000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý áã ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452100
1144000 -êáõåëǹdzݻñ áã å»ï³Ï³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 452200
1000000 Àݹ³Ù»ÝÁ ͳËë»ñ (ïáÕ1100000+ ïáÕ4000000) 16876,2 -77,7 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5