Հանրային հաշվետվություն

ԾԱՂԿՈՒՆՔ ԲԱՑ ԴՊՐՈՑ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ  2016

 ,,_01_,,  __01_,,  __2016__,, Թ-ԻՑ    ՄԻՆՉԵՎ    ,31,,__12_,, _2016_,,Թ -Ը  

ԸՆԿԱԾ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԾԱԽՍԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ     ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ  

 

Հոդվածի

անվանումը

 

 

Հոդվածը

Հաստատված նախահաշվով նախատես-

ված գումարը

/հազ. դրամ/

Փաստացի կատարված ծախսերը

/հազ. դրամ/

 

Տարբե-րություն

 

 

Ծանոթություն

1 2 3 4 5 6=4-5 7
1. Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

 

411100 33600.0 32487.4 112.6  
2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 421200 1000.0 767.3 232.7 Ներառված չէ դեկտեմբեր ամսվա փաստացի ծախսը
3. Ջեռուցման ծախսեր / լոկալ ջեռուցում / 421200 4398.5 2576.2 1822.3 Ներառված չէ դեկտեմբեր ամսվա փաստացի ծախսը
4. Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն 426100 60.0 61.3 -1.3  
5. Ինտերնետի և այլ տեսակի կապի վարճավճարներ 426100 164.3 159.8 4.5  
6. Կոմունալ համակարգի սպասարկման,անվտանգության ծառայություններ և նման այլ վճարներ 426100 222.0 172.3 49.7

 

 

Ներտնային-45.5, Դեռատիզացիա-15.0  Տեխ.անվտանգութ-81.8 Հրշեջ կամ,ընկ.-30.0
7. Տնտեսական ապրանքների և նյութերի ձեռք բերման ծախսեր 511300 35.0 92.9 -57.9  
8. Գրասենյակայնի ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր 423400 88.0 28.2 59.8  
9. Այլ արագամաշ առարկաների ձեռքբերման ծախսեր 424100 23.0 22.5 0.5  
10. Այլ ծախսեր/ անապահով երեխաների դասագրքերի ֆոնդ / 424100 44.6   44.6  
  Այլ ծախսեր     175.0 -175.0 Ֆինանսավորվել է Ծաղկունքի համայնքապետարանի կողմից
  Ընդամենը   39635.4 36542.9 3092.5  
               

 

Տնօրեն՝/ Ա.Հովհաննիսյան /

Գլխ.հաշվապահ՝ / Գ.Պողոսյան/

                          úñÇݳϻÉÇ Ó¨ Ð-2
  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ            
ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ             
01.01.2017թ.– 30.06.2017թ.. ժամանակահատվածի համար            
       
         
         
1. Հիմնարկի անվանումը __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման                     
2. Փոստային հասցեն ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք          Բաժին N         09          
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը              Խումբ N      02          
    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման          Դաս N      02          
4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  9. Ծրագրի կոդը                       
                             
    մարմնի անվանումը  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ծրագրի անվանումը ____ Միջնակարգ       02          
5.  Ծախսերի  ֆինանսավորման  աղբյուրի  կոդը`  (ՀՀ պետական  բյուջե՝ 1, համայնքի  բյուջե՝ 2) 11.Պետական  կառավարման  վերադաս մարմնի կամ տեղական  ինքնակառավարման                  
      մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման                  
      12. Չափի միավորը՝ հազար դրամ                    
  îáÕÇ       NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի  Տարեսկզբին հաստատված տարեկան նախահաշիվ Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում     Տարեկան ճշտված նախահաշիվ Ֆինանսավորում  Դրամարկղային ծախս Փաստացի ծախս Վճարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)   Դրամարկղի մնացորդ
  անվանումները NN   ՀՀ օրենք  (համայնքի ավագանու որոշում) ՀՀ կառավ. կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում) Վերադասի կողմից          Ընդամենը Որոնցից՝30 օրից անց պարտքեր  
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը=Դ+Ե+Զ+Է Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ ԺԴ
  1100000   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ՝                                                                                                                                     x 8220,5       8220,5 3370,4 3370,4 3370,4      
    այդ թվում՝                        
  1123000 2,3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում                        
  1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900                      
    Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ 423900*                      
  1140000 4.Սուբսիդիաներ x                      
  1141000 -Սուպսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451100 8220,5       8220,0 3370,4 3370,4 3370,4      
  1142000 -Սուպսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451200                      
  1143000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 452100                      
  1144000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին 452200                      
  1000000 Ընդամենը ծախսեր (տող1100000+ տող4000000)   8220,5       8220,5 3370,4 3370,4 3370,4             
1. Հիմնարկի անվանումը __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման                     
2. Փոստային հասցեն ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք      Բաժին N       09                
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը          Խումբ N    01                
    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման      Դաս N    02                
4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  9. Ծրագրի կոդը                       
                             
    մարմնի անվանումը  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ծրագրի անվանումը ____ Տարրական 01                
5.  Ծախսերի  ֆինանսավորման  աղբյուրի  կոդը`  (ՀՀ պետական  բյուջե՝ 1, համայնքի  բյուջե՝ 2) 11.Պետական  կառավարման  վերադաս մարմնի կամ տեղական  ինքնակառավարման                  
      մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման                  
      12. Չափի միավորը՝ հազար դրամ                    
  Տողի       NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի    Տարեսկզբին հաստատված տարեկան նախահաշիվ Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում     Տարեկան ճշտված նախահաշիվ Ֆինանսավորում  Դրամարկղային ծախս Փաստացի ծախս Վճարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)   Դրամարկղի մնացորդ
    անվանումները NN   ՀՀ օրենք  (համայնքի ավագանու որոշում) ՀՀ կառավ. կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում) Վերադասի կողմից          Ընդամենը Որոնցից՝30 օրից անց պարտքեր  
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը=Դ+Ե+Զ+Է Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ ԺԴ
  1100000   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ՝                                                                                                                                     x 12917,6       12917,6 5296,2 5296,2 5296,2      
    այդ թվում՝                        
  1123000 2,3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում                        
  1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900                      
    Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ 423900*                      
  1140000 4.Սուբսիդիաներ x                      
  1141000 -Սուպսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451100 12917,6       12917,6 5296,2 5296,2 5296,2      
  1142000 -Սուպսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451200                      
  1143000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 452100                      
  1144000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին 452200                      
  1000000 Ընդամենը ծախսեր (տող1100000+ տող4000000)   12917,6       12917,6 5296,2 5296,2 5296,2      
                             
1. Հիմնարկի անվանումը __Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ 8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման                     
2. Փոստային հասցեն ___Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Ծաղկունք          Բաժին N     09              
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը              Խումբ N  02              
    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման          Դաս N  01              
4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  9. Ծրագրի կոդը                       
    մարմնի անվանումը  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 10. Ծրագրի անվանումը ____ Հիմնական   02              
5.  Ծախսերի  ֆինանսավորման  աղբյուրի  կոդը`  (ՀՀ պետական  բյուջե՝ 1, համայնքի  բյուջե՝ 2) 11.Պետական  կառավարման  վերադաս մարմնի կամ տեղական  ինքնակառավարման                  
      մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման                  
      12. Չափի միավորը՝ հազար դրամ                    
  Տողի       NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի    Տարեսկզբին հաստատված տարեկան նախահաշիվ Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում     Տարեկան ճշտված նախահաշիվ Ֆինանսավորում  Դրամարկղային ծախս Փաստացի ծախս Վճարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)   Դրամարկղի մնացորդ
    անվանումները NN   ՀՀ օրենք  (համայնքի ավագանու որոշում) ՀՀ կառավ. կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում) Վերադասի կողմից          Ընդամենը Որոնցից՝30 օրից անց պարտքեր  
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը=Դ+Ե+Զ+Է Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ ԺԴ
  1100000   ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ՝                                                                                                                                     x 16876,2       16876,2 6919,2 6919,2 6919,2      
    այդ թվում՝                        
  1123000 2,3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում                        
  1123800 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 423900                      
    Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ 423900*                      
  1140000 4.Սուբսիդիաներ x                      
  1141000 -Սուպսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451100 16876,2       16876,2 6919,2 6919,2 6919,2      
  1142000 -Սուպսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին 451200                      
  1143000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 452100                      
  1144000 -Սուպսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին 452200                      
  1000000 Ընդամենը ծախսեր (տող1100000+ տող4000000)   16876,2       16876,2 6919,2 6919,2 6919,2      
                             

 

 

Տնօրեն՝/ Ա.Հովհաննիսյան /

Գլխ.հաշվապահ՝ / Գ.Պողոսյան/